Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Návštevný poriadok

Vážení návštevníci,

dovoľte nám, aby sme Vás za správu centra privítali v  obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi. Účelom návštevného poriadku je poskytnúť zákazníkom obchodného centra MADARAS maximálne využitie všetkých nákupných a odpočinkových možností. Správca OC bude kontrolovať a zodpovedať za dodržiavanie základných noriem správania sa návštevníkov OC tak, aby nebola narušená plynulá prevádzka OC a ostatní návštevníci neboli rušení či obťažovaní pri pohodlnom nákupe alebo zábave v OC. Objekt OC MADARAS je súkromným pozemkom a v  budove, na parkoviskách, na príjazdovej komunikácií a na priľahlých  plochách s okrasnou zeleňou je zakázané:

 

 1.  poškodzovať alebo ničiť majetok OC, manipulovať s  akýmkoľvek technickým a technologickým vybavením OC a  vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku OC a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú;
 2. reprodukovať hlasnú hudbu alebo ozvučenie, hrať na hudobnom nástroji alebo používať akýkoľvek spôsob komunikácie vytvárajúci hluk, ktorý by mohol obťažovať ostatných návštevníkov;
 3. používať zábavnú pyrotechniku na celom území areálu;
 4. plytvať vodou a spotrebným hygienickým materiálom;
 5. používať toalety, umývadlá a ostatné sanitárne zariadenia na akékoľvek iné účely než na tie, na ktoré sú určené a odhadzovať do nich odpadky;
 6. fotografovať a filmovať v celom objekte areálu OC Madaras bez súhlasu Správy centra;
 7. venčiť zvieratá na celom území komplexu Madaras;
 8. poškodzovať a znečisťovať rastliny, trávniky a  plochy v celom centre a v areáli;
 9. jazdiť na skateboarde a kolieskových korčuliach vo vnútorných  priestoroch obchodnej galérie centra;
 10. vjazd bicyklov a iných podobných dopravných prostriedkov do vnútornej časti budovy centra;
 11. prevádzkovať podomový obchod na celom území areálu;
 12. chovať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu;
 13. konzumovať alkohol s výnimkou priestorov OC na to určených;
 14. fajčiť s výnimkou priestorov OC na to určených;
 15. držať a užívať narkotiká a iné omamné látky;
 16. ležať alebo spať  na lavičkách alebo v  priestoroch objektu;
 17. V priestoroch objektu je zakázané žobranie.;
 18.  je zakázané používať fyzickú silu, násilie, neslušné gestá alebo výrazy, prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo skupinu osôb, v dôsledku ktorých môže dôjsť k výtržnostiam a k ohrozeniu alebo obmedzeniu ostatných osôb.
 19. je zakázané vykonávať bez súhlasu správcu akékoľvek obchodné aktivity na území zábavno obchodného centra, distribuovať letáky, ponúkať vzorky, vykonávať ankety a prieskumy, prevádzkovať hudobnú produkciu, umiestňovať reklamné tabule alebo stojany na plagáty či stojany akéhokoľvek druhu. 
 20. Pri zneužití alebo poškodení protipožiarneho zariadenia, zariadení elektronického zabezpečenia, núdzových únikových východov alebo iného zariadenia a vybavenia bude od pôvodcu vymáhaná finančná náhrada za uvedenie zariadenia do pôvodného stavu. 
 21. V priestoroch objektu je zakázaná politická agitácia, petičné akcie, prieskumy verejnej mienky, demonštrácie, propagácie akýchkoľvek  hnutí, reklamné akcie, propagácie výrobkov, distribúcia letákov, predaj akéhokoľvek tovaru alebo služieb. Výnimku  môže udeliť správca a zároveň je oprávnený stanoviť obmedzujúce opatrenia. 
 22. Na  eskalátoroch je : 
  1. zakázané vstupu detí vo veku do 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby.
  2. zakázané pohybovať sa v protismere.
  3. zakázané behať. 
 23. Vstupovať na eskalátory s detským kočíkom alebo nákupným košíkom je možný len na vlastnú zodpovednosť 

Prajeme Vám príjemný čas strávený s nami. 

V Spišskej Novej Vsi, 1.1.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia